๖.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สร้างโดย : เจเจ 29/03/2566 14:26:52


คู่มือการดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลผ่านเว้บไซต์

หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ (เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ) โรงพยาบาลสวรรคโลก

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links