EB25

สร้างโดย : พลอยไพริน 26/03/2562 10:05:40


EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

      ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • มีการดำเนินการ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาาน

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB25.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links