๘.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สร้างโดย : เจเจ 23/03/2567 11:49:05


บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

บันทึกข้อความลงนามผู้บรหารรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการ

บันทึกข้อความการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง

มาตราการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลสวรรคโลก

หลักฐานการแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

รายงานการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

รายงานการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิด

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

รายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน )      รายงานสรุปฯ ในเดือน มีนาคม  2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ไตรมาส2 (รอบ6เดือน) รายงานสุปฯในเดือน มีนาคม 2564

กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

รายงานการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links