๘.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links