EB16

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 15:51:37


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ

      เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

  • มีการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

      ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

      ***   http://www.swlhosp.com/File/EB16.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links