๑๐.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

สร้างโดย : เจเจ 31/08/2564 11:59:24


 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

คู่มือให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลสวรรคโลก ปี 2563

คู่มือภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ เรื่องทั่วไปและการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสวรรคโลก 2563

แนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายในโรงพยาบาลสวรรคโลก

คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลสวรรคโลกปี 2564

นโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายงานการกำกับติดตาม ประกาศเจตนารมณ์ฯผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

บันทึกข้อความข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุคามทางเพศในการทำงาน

รายงานการกำกับติดตาม ประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านเว็บไซต์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links