๕.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

สร้างโดย : เจเจ 23/03/2567 11:25:04


 

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน

มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม

 โครงการอบรม

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรืออรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

คำสั่งหรือประกาศหรือข้อสั่งการมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบน

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด้านภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

บันทึกลงนามคำสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติฯมีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

หลักฐานหนังสือเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRON

รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจำปีงบประมณ 2565

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรหรือรับของขวัญประโยชน์อื่นใด

รายการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

มีคำสั่งประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

หนังสือแจ้งเวียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความ

ลงนามในประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาล

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์

เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัตดำเนินโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

โครงการ/กิจกรรม

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแแผน

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจที่เลือก

รายงานการติดตามประเมินโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่เลือกที่ผุ้บริหารทราบ

ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลนโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอืนๆ

การกำหนดมาตราการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศ หรือ ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตราการป้องกันการรับสินบน ๗ รูปแบบ

ประกาศ เกณฑ์จริยธรรมฯของโรงพยาบาลสวรรคโลก

ประกาศ เกณฑ์จริยธรรมฯของโรงพยาบาลสวรรคโลก

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั้งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึข้อความ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

เรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก /

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

***   http://www.swlhosp.com/File/P4.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/P6.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง โปรดลงนามประกาศเรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนและแนวทาง

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

***   http://www.swlhosp.com/File/38.pdf   ***


บันทึกข้อมูล

เรื่อง ขอโปรดลงนามในแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสวรรคโลกและเครือข่ายบริการสุขภาพ

อำเภอสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

***   http://www.swlhosp.com/File/57.pdf   ***


บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่โครงการนวัตกรรมเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สวรรคโลก ประจำปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/59.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำพัฒนาคุณภาพ

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ให้บริการของหน่วบงาน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 

 

 

 


 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links