๕.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 15/12/2563 14:48:42


บันทึข้อความ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

เรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก /

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

***   http://www.swlhosp.com/File/P4.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/P6.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง โปรดลงนามประกาศเรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนและแนวทาง

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

***   http://www.swlhosp.com/File/38.pdf   ***


บันทึกข้อมูล

เรื่อง ขอโปรดลงนามในแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสวรรคโลกและเครือข่ายบริการสุขภาพ

อำเภอสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

***   http://www.swlhosp.com/File/57.pdf   ***


บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่โครงการนวัตกรรมเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สวรรคโลก ประจำปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/59.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำพัฒนาคุณภาพ

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ให้บริการของหน่วบงาน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 

 

 

 


 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links