EB8

สร้างโดย : พลอยไพริน 26/03/2562 09:12:13


EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

     ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  • มีการดำเนินการ กำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ***   http://www.swlhosp.com/File/EB8.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links