แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

สร้างโดย : เจเจ 16/12/2565 13:19:27


             ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

            ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

                       กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

                            แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                                  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่าน โรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                         ***   http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

                   รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                                                                                                                                                         *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

                                                                    แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

                                                                                                                                                                                                          ***    http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

                                                                                           บันทึกข้อความ

                                 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

                                                                                                                                                                                                                                                          ***   http://www.swlhosp.com/File/.pdf   ***                             

                                                                                            บันทึกข้อความ

          ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

         *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน

บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/36.pdf    ***


บันทึกข้อความ

ขอนุญาตแพร่ประกาศโรงพยาบาล

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

***   http://www.swlhosp.com/File/32.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

***   http://www.swlhosp.com/File/33.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน

บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 


 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links