กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการคัดกรอง การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรค/การบาดเจ็บจากการทำงานจากหน่วยบริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links