๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 12/03/2563 11:11:43


บันทึกข้อความ 

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

***   http://www.swlhosp.com/File/34.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

  เรื่อง ขอโปรดลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links