๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 13/03/2564 14:15:46


มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

จตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาส 2(ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 )

ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มีการรวมกลุ่มขงบุคลากรในหน่วยงานในนาม STRONG

หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่ิต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

บันทึกข้อความเสนอผู้บรหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต หรือ โมเดล STRONG

รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต

ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม

บันทึกข้อความ

เรื่อง ลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บันทึกข้อความ 

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

***   http://www.swlhosp.com/File/34.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

  เรื่อง ขอโปรดลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links