EB26

สร้างโดย : พลอยไพริน 26/03/2562 10:08:46


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

       ด้วยการเเสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

  • มีการดำเนินการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

       ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB26.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links