EB6

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 14:57:08


EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

     ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

  • มีการดำเนินการ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/

       โครงการ ตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลสวรรคโลก

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB6.pdf   ***

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links