EB24

สร้างโดย : พลอยไพริน 26/03/2562 10:02:30


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

  • มีการดำเนินการ การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB24.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links