EB17

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 15:54:36


EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ

      ในการป้องกันการรับสินบน

  • มีการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน

       การรับสินบน

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB17.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links