EB14

สร้างโดย : พลอยไพริน 25/03/2562 15:44:28


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

       ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยฃผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

       ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

  • มีการดำเนินการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

       ของบุคลากรโรงพยาบาลสวรรคโลก และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ

       ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณ 2561

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB14.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links