EB9

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 12/03/2564 09:56:38


EB9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    โครงการ

    รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ควมรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

    บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ          ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  • มีการดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       ***   http://www.swlhosp.com/File/EB9.pdf   ***

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links