มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 01/09/2563 09:19:42


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

รื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม ประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  รายงานผลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลสวรรคโลก ปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ )

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  รายงานตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม   "ชมรม  STRONG โรงพยาบาลสวรรคโลก "

 *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

รื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามประกาศมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

 เรื่อง  รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลสวรรคโลก

 *** http://www.swlhosp.com/File/รายงานสรุปผลการ.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/มาตรการการป้องกัน.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  ขั้นตอนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

 *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 *** http://www.swlhosp.com/File/2.pdf  ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

***   http://www.swlhosp.com/File/EB22.pdf  ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ในโรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/EB21.pdf  ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

: ด้านความพร้อมรับผิด

(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ประกาศเรื่องรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรโรงพยาบาลสวรรคโลก

และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตามคู่มือการปฏิบัติงานตอบสนองร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/P8.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/39.pdf   ***


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ 

(เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โรงพยาบาลสวรรคโลกปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/46.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง โปรดลงนามประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/48.pdf   ***


บันทึกข้อความ 

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

***   http://www.swlhosp.com/File/54.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง โปรดลงนามประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

***   http://www.swlhosp.com/File/55.pdf   ***


รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปธิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฎิบัติงาน

และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

เอกสารเพิ่มเติม

 

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

เอกสารเพิ่มเติม


รายงานผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

เอกสารเพิ่มเติม

บันทึกข้อความ

รื่อง  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

และขออนุญาตเผยแพร่บนว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

เรื่อง คู่มือให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลสวรรคโลก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

(เรื่องทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โรงพยาบาลสวรรคโลก 2563

 ***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 


 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links